Princip for vikardækning

Formål
Det er skolebestyrelsens hensigt med dette princip, at sikre den bedst mulige vikardækning ved faste
læreres fravær – både kvantitativt og kvalitativt.


Princippunkter for kort sygefravær

  • Faglighed skal præge og være gennemgående for vikartimerne

  • Vikardækning på de yngste klassetrin, 0.-5. klasse samt 9. klasse (eksamen) har første prioritet

  • I tilfælde af manglende vikar, varetages tilsyn af naboklassens lærer

  • Vikaren orienterer sig i klassens ugeplan, hvis der ikke er fremsendt vikarmateriale

  • Hvis det er muligt ansætter skolen vikarer med livserfaring og et vist uddannelsesniveau – f.eks.

studerende på lærerseminariet


Principper for kendt længerevarende fravær og sygdom

  • Skolen forsøger at hverve uddannede lærere, f.eks. via Pædagogisk Vikarbureau eller vha. egne

kontakter. Dette for at fastholde en faglig og social udvikling

  • Der tilstræbes overlevering mellem lærer og vikar

  • Der arbejdes med ugeplaner m.v. under hele forløbet


Sådan vil en vikartime typisk forløbe
De første 15 minutter læser eleverne i deres frilæsningsbøger, dette er obligatorisk. Imens vil vikaren
orientere sig ugeplaner, vikarmateriale samt på vikaren.dk. Herefter vil der være undervisning i fagrelevant
stof de efterfølgende timer.