top of page
Vores skole (24).jpg

Uddannelsesvejledning for elever i 7. - 9. klasse

Ungeenheden står for uddannelsesvejledningen og underviser i uddannelse og job i 6.-9.kl i Helsingør Kommune. Uddannelsesvejledere i Ungeenheden vejleder de unge fra 6. klasse og frem til en ungdomsuddannelse afsluttes eller man fylder 25 år. UU-vejlederen hjælper alle unge med at søge 10. klasse eller ungdomsuddannelse efter jul i 9. klasse.


Uddannelsesparathedsvurdering

I 8. klasse skal skolen og UU-Vejleder vurdere, om eleverne vil være uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Af hensyn til eleven starter den proces allerede i 8. klasse.

Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og UU-Vejleder lægge en plan for, hvordan eleven bedst kan hjælpes til at blive uddannelsesparat. Det gøres i et samarbejde med skolen, eleven og forældre.

Har eleven af en eller flere årsager særlige behov for vejledning, vil du modtage tilbud om individuelle vejledningsforløb med din UU-Vejleder.

Alle elever uddannelsesparathedsvurderes 2 gange årligt i 8. og 9. klasse.

Eleverne vurderes på 4 parametre

 • faglige

 • personlige

 • sociale

 • praksisfaglige forudsætninger.

 

I 8. klasse skal eleverne afgive deres foreløbige uddannelsesønske, men de bliver gennem hele forløbet vurderet til alle de primære ungdomsuddannelser; HF, Erhvervsuddannelse og 3 årige gymnasiale uddannelser (GYM).

For at eleven kan blive vurderet fagligt uddannelsesparat, skal gennemsnittet af elevens standpunktskarakterer opfylde kravene. Der er forskellige krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:

Standpunktskarakterer i 8. klasse:

Erhvervsuddannelse og eux (4-årig): Mindst 2,0 i gennemsnit i dansk og matematik

Hf-eksamen: Mindst 4,0 i gennemsnit

3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx): Mindst 5,0 i gennemsnit

Ud over karaktererne skal eleven også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen efter 9. klasse. Det er lærerne og evt. vejlederen på skolen, som vurderer, om eleven har det. De vurderer også elevens praksisfaglige forudsætninger.

De personlige forudsætninger

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de fx på, om eleven er:

 • Selvstændig: Fx om eleven tager initiativ til at gøre ting, og om eleven kan spørge om hjælp, når eleven har brug for det.

 • Motiveret: Fx om eleven har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.

 • Ansvarlig: Fx om eleven holder de aftaler, eleven laver med andre i skolen, om eleven laver dit hjemmearbejde, og om eleven tager ansvar for sin del af arbejdet i en fælles opgave.

 • Mødestabil: Fx om eleven møder i skole hver dag og kommer til tiden.

 • Valgparat: Fx om eleven tænker over, hvad eleven vil og kan efter folkeskolen og arbejder med at træffe et valg.

 

De sociale forudsætninger

Når lærerne skal vurdere elevens sociale forudsætninger, ser de fx på, om eleven har:

 • Samarbejdsevne: Fx om eleven kan lave en opgave sammen med andre.

 • Respekt: Fx om eleven tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.

 • Tolerance: Fx om eleven kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra sig selv.

 

De praksisfaglige forudsætninger

Lærerne vurderer også eleven praksisfaglige forudsætninger. Her ser de fx på, om eleven:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet

 • Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed

 • Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads

 • Har værkstedsfærdigheder

bottom of page